Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
TRIPLE A ATTORNEYS
TRIAS BUILDING
HANCHI SNOA 19
CURAÇAO
TEL: 465 8298 / FAX: 465 8299

Artikel 1:

Iedere opdracht wordt uitsluitend gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap naar Curaçaos recht Triple A Attorneys, gevestigd te Curaçao, hierna te noemen “Triple A Attorneys”, ongeacht de opdracht is aanvaard door de maatschap zelve of enig persoon die in, voor of namens de maatschap werkzaam is. Niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk zijn alle personen die in, voor of namens de maatschap werkzaam zijn of waren, zulks in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de cliënt.

Artikel 2:

Ten aanzien van procesrechtelijke vertegenwoordiging is iedere aansprakelijkheid van Triple A Attorneys beperkt tot hoogstens het bedrag van de betaalde factuur van de desbetreffende cliënt voor de desbetreffende zaak.

Artikel 3:

Triple A Attorneys is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van cliënt gebruik te maken van de diensten van derden waarbij bij de selectie daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht genomen wordt. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten.

Artikel 4:

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Triple A Attorneys, zal cliënt na een daartoe strekkend verzoek Triple A Attorneys vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de cliënt verleende diensten.

Artikel 5:

In ieder geval één jaar na het moment waarop (redelijkerwijs) bekendheid ontstond met eventuele vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden jegens Triple A Attorneys in verband met verleende diensten uit welken hoofde ook, vervallen deze.

Artikel 6:

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van de bestede tijd op basis van het door Triple A Attorneys gehanteerde uurtarief. Triple A Attorneys is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Betalingen worden in beginsel verrekend met de oudste factuur, zulks ter uitsluitende beoordeling van Triple A Attorneys.

Artikel 7:

Triple A Attorneys is gerechtigd de aan cliënt in rekening te brengen honoraria te vermeerderen met een percentage kantoorkosten ter dekking van gemaakte telefoon-, fax-, computer-, kopieer- en overige kantoorkosten te verhogen met de verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 8:

Betalingen aan Triple A Attorneys dienen uiterlijk binnen tien kalenderdagen na factuurdatum te geschieden zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke cliënt  op Triple A Attorneys meent te hebben. Triple A Attorneys is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van 1,5% vertragingsrente per maand. Voor rekening van cliënt komen alle kosten die aan eventuele incasso zijn verbonden, waaronder mede begrepen alle buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het te innen bedrag. Bij niet (tijdige) betaling door een cliënt is Triple A Attorneys gerechtigd de werkzaamheden voor deze cliënt op te schorten danwel te staken zonder voorafgaande waarschuwing.

Artikel 9:

Triple A Attorneys zorgt er voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort op een separate Derdengeldenrekening. Over deze gelden zal geen rentevergoeding worden uitgekeerd. Triple A Attorneys behoudt zich het recht voor ontvangen gelden te verrekenen met uitstaande declaraties.

Artikel 10:

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten be­hoeve van alle personen die in, voor of namens de maatschap werkzaam zijn of waren.

Artikel 11:

De rechtsverhouding tussen Triple A Attorneys en cliënt is bij uitsluiting van ieder ander recht onderworpen aan Curaçaos recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door het Gerecht in Eerste Aanleg te  Curaçao.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao op 22 oktober 2015.

Voor de juridische dienstverlening aan onze cliënten hanteren onze Triple A Advocaten vanzelfsprekend ook deze hoogste Triple A kwaliteitsstandaard en ons team wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een toegewijde en pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn daarbij de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten. Op juridisch gebied, maar ook buiten het juridische vlak want onze Triple A Advocaten denken graag met u mee om tot een praktische, maar ook zo gunstig mogelijke oplossing voor u te komen. U mag dan ook van onze Triple A Advocaten verwachten dat wij voor u het beste resultaat zullen nastreven.

Onze Triple A advocaten zijn allen lid van de Curaçaose balie en de Orde van Advocaten en zijn bevoegd om in rechte op te treden in het Nederlands Caribisch gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de voormalig Nederlandse Antillen).

Triple A Advocaten levert haar diensten aan bedrijven, overheden en particulieren op de lokale en op de internationale markt. Triple A Advocaten voert een brede rechtspraktijk en is met name actief op het gebied van geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, financieel recht en fiscaal recht. Neem gerust contact  op met Triple A Attorneys!

Triple A Attorneys Logo